30. prosince 2015

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 16.9.2015

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne 16.9.2015  zvolena mandátní komise v tomto složení:

Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů bylo delegováno 15 delegátů, je přítomno celkem …14.…… delegátů s 93,33% počtem hlasů oprávněných k hlasování.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina  zvolených delegátů nebo jejich náhradníků a proto je schůze  delegátů způsobilá se právoplatně usnášet. 

Usnesení Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva

Usnesení Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda ze dne 16.9.2015

V části A – Bere na vědomí:

 1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva 

V části B – Schvaluje:

 1. Provedenou volbu členů představenstva na období do r. 2020 ve složení: Hanžl David, Harmáčková Monika, Říhová Jana 
 2. Provedenou volbu členů kontrolní komise do r. 2020 ve složení: Doležalová Jana, Herda František, Marie Malá. Náhradníkem je Pavla Mikolášková
 3. Snížení dlouhodobé zálohy na opravy domu u sam. 09 na ……25……. Kč/měs/m2
 4. Výměnu hlavních jističů pro byty si hradí uživatelé bytů a zajišťují si opravy 

V části C – Souhlasí:

 1. S tím, aby zvolená členka představenstva pí. Jana Říhová, která je podnikatelkou s obdobným předmětem činnosti, vykonávala funkci, ke které byla zvolena.
S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 16.9.2015:

Souhlasí                      ……………14.….……členů
Nesouhlasí                  ..…………...0…………členů
Zdržel se hlasování     .……………0………..členů

Usnesení bylo přijato.


V Odolena Vodě 16.9.2015

Zápis ze schůze kontrolní komise dne 16.9.2015

Bytové družstvo Odolena Voda, IČ 00036765
Zápis ze schůze kontrolní komise dne 16.9.2015


Přítomni:
Členové Kontrolní komise, zvoleni na schůzi delegátů dne 16.9.2015:Program: volba předsedy kontrolní komise
Usnesení:
 1. Volba předsedy kontrolní komise – všichni přítomní se dohodli, aby předsedou byla paní Jana Doležalová

Hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní

Paní Jana Doležalová byla zvolena do funkce předsedy kontrolní komise a souhlasí se svým zvolením.

Odolena Voda dne 16.9.2015

Zápis ze schůze představenstva dne 16.9.2015

Bytové družstvo Odolena Voda, IČ 00036765
Zápis ze schůze představenstva dne 16.9.2015


Přítomni:

Členové Představenstva, zvoleni na schůzi delegátů dne 16.9.2015:


Program: volba předsedy představenstva
Usnesení:
 1. Volba předsedy představenstva – všichni přítomní se dohodli, aby předsedou byla paní Jana Říhová

Hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní

Paní Jana Říhová byla zvolena do funkce předsedy kontrolní komise a souhlasí se svým zvolením.

Odolena Voda, dne 16.9.2015

Zápis s jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena dne 16.9.2015

Zápis s jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena dne 16.9.2015 – klub Aero, Odolena Voda


Pořad jednání :
 1. Zahájení jednání
 2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Informace předsedkyně představenstva
 4. Zpráva mandátní komise
 5. Volba představenstva družstva a kontrolní komise
 6. Závěr a ukončení jednání

1. Zahájení jednání:

    Jednání schůze delegátů zahájila v 18.00 hod předsedkyně představenstva pí. Jana Říhová (dále jen ŘS). Přivítala přítomné delegáty a pozvané hosty. Seznámila přítomné s pořadem  jednání a nechala o něm hlasovat. Pořad jednání byl zachován beze změny, tak jak byl jednotlivým delegátům předán na pozvánkách.

Pro přijetí pořadu jednání hlasovali všichni přítomní delegáti bez výhrad. Na základě toho prohlásila ŘS pořad jednání za schválený a přikročila k dalšímu bodu jednání.

2. Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

ŘS vyzvala k provedení voleb komisí, zapisovatele a ověřovatelů  zápisu a předložila návrh navržený představenstvem BDOV v tomto složení :
 • Mandátní komise
 • Návrhová komise
 • Volební komise
Vzhledem  k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, na změnu nebo doplnění komisí, navrhla ŘS provést hlasování o složení komise en bloc.

Pro schválení komisí v uvedeném rozsahu hlasovali všichni přítomní delegáti. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  hlasování.

Vzhledem k tomu, že jiné návrhy na doplnění nebo změnu nebyly, konstatovala ŘS, že ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni a požádala jednotlivé členy komisí, aby se ujali své práce. 

3. Informace předsedkyně představenstva

Vznik Společenství vlastníků jednotek

V souladu s NOZ budou v 10/2015 založeny dvě SVJ :
Pro dům 229 a 231 a pro dům 217 - 218 

Pro všechna SVJ jsme připravovali vlastní stanovy. 

Fond oprav 

Všichni členové družstva byli informování na členských schůzích o stavu fondu oprav. Všechny domy v majetku družstva ponechali stávající výši příspěvků do fondu oprav a stanovili priority oprav a rekonstrukcí. 

Sam. 09 se rozhodla o snížení příspěvků od 1.1.2016 na částku 25 Kč / m2 / měsíc 

Plán oprav pro roky 2016 - 2018:
 • Sam. 11 a 13 – výměna stoupacího a vodorovného rozvodu vody a odpadu, rekonstrukce chodeb společných prostor v domech a vestibulů
 • Sam. 12 – rekonstrukce chodeb společných prostor a elektroinstalace
Opravy budou provedeny v závislosti na finančních možnostech domů.

V ostatních domech bude probíhat běžná údržba a finanční prostředky budou uspořeny tak, aby vznikla dostatečná finanční rezerva.

Informace z legislativy

Připravovaná novela NOZ, připravovaná novela vyhlášky 372/2006Sb.

Návrh členů statutárního orgánu

Samosprávy navrhly stávající členy představenstva a kontrolní komise i pro další volební období.

4. Zpráva Mandátní komise

5. Volba představenstva družstva a kontrolní komise 

6. Závěr a ukončení jednání

Členové kontrolní komise a představenstva družstva děkuji všem delegátů i členům družstva za důvěru.

Závěr 19.20 hod
Odolena Voda dne 16.9.2015
 
Administrátor Vladimír Říha